Det ble hektisk for medlemmer av Milorg i Andebu i februar i 1945 da det dalte ned et større antall containere fra Stålerødvannet mot Haugbergskogen. Et alliert fly slapp ned lasten på feil sted. Av uviss årsak. Antagelig var det et flyslipp ment for Milorg i Østfold.

Red: Thomas Nilsen.    Rapport skrevet av Odd Gallis.

Akkurat hvilken dato slippet kom, er kildene noe uenige om. Odd Gallis har notert natt til 20. februar 1945, mens det var større flyaktivitet noen dager senere. Men det skjedde uten tvil i tidsrommet 19. til 27. februar 1945. Og materiellet som kom, bidro til av Milorgdistriktet i Vestfold, D-15, kunne utstyre en større andel av sine jegere med våpen.

Odd Gallis. En av Milorgjegerne i Andebu under krigen (Foto: Gunnar Gallis)

I Andebu bygdeboks kulturbind er slippet omtalt, men kort tid etter utgivelsen kom Odd Gallis med innvendinger til tidspunktet. I bygdeboken står det nemlig at feilslippet Milorg i Andebu fikk reddet unne kom i mars. I den forbindelse skrev han ned det han hadde notert og husket. Rapporten kan du lese nedenfor: (kommer ila mars)

Om flyslippet på feil sted over Andebu av Odd Gallis

Herr Hjalmar Andersen.

Andebu

Takk for at jeg fikk anledning til å lese en kopi av den beretning som J.H. Bache-Wiig har skrevet om forholdene under krigen. Spesielt var jeg interessert i å lese om våpenslippet ved Stålerødvannet.

I Andebu Bygdebok (Bind I – Kulturbindet) har Trygve Bakkeland et avsnitt om Milorg i Andebu, og på side 30 — 31 forteller han om dette slippet som jo ikke var beregnet på oss her i Andebu. Beretningen er kortfattet og korrekt, men han kan ikke nøyaktig tidfeste det som hendte, bare at “det var omkring fullmånetider, enten i januar eller sist i februar 1945.” Her kan Jeg være litt til hjelp med min almanakk for året 1945, hvor jeg den 20. februar har skrevet: “Tyskerne på razzia i Vestre Kodal, Andebu og Høyjord”. Denne razziaen var, som vi vet, dagen etter at slippet kom. Dessuten har jeg satt små prikker ved følgende datoer: 19/2, 21/2, 22/2 og 23/2. Dette betyr spesielle hendelser i Milorg, og det er utvilsomt arbeidet med å berge våpenslippet i Haugbergskogene det siktes — Etter å ha snakket med flere som også var med i denne aksjonen, tror jeg hendelsesforløpet var omtrent følgende:

19.2.45: Slippet må ha kommet natt til 20/2 1945. Dette var en uke før fullmåne (27.2.45) og stemmer dermed med RAF sine rutiner for flyslipp

20.2.45: Tyskerne var som nevnt på razzia i vestre Kodal, Andebu og Høyjord den 20.2.45. En container lå da på Stålerødvannet og en lå på et jorde like ved vannet. Det var et utrolig hell at nettopp disse containerne ikke var festet til fallskjermene, for da var nok slippet blitt oppdaget av tyskerne som i forbindelse med razziaen kjørte frem og tilbake på riksveien langs Stålerødvannet. — Containeren på isen hadde åpnet seg noe i nedslaget, men innholdet var visstnok ikke særlig skadet. En sten—gun hadde dog fått en knekk, men Gustav Gulli reparerte den så den ble fullt brukbar. Den andre containeren sto rett opp og ned i den dype snøen på jordet. Disse containerne ble funnet tidlig om morgenen av Henrik og Kristen Haugberg som skulle til skogs og kjøre ved. De ble også sett av Gustav Gulli, Haugberg.  Senere på dagen fant de flere containere og skjermer sydover i Haugbergskogen. De fikk varslet Arne Flaatten som var lagfører i Milorg, og det varte ikke lenge før områdesjef og avsnittssjef Tønsberg fikk melding. Det må ha vært denne dagen (20/2) at det var bridgeturnering på ”Solhaug“. Mange av deltakerne var med i Milorg, blant dem var områdesjefen, Trygve Bakkeland. Han fikk her en fin anledning til å snakke med sine folk, og samme natt ble det satt i gang arbeide med å dra containerne på skikjelker frem til skogsveien og midlertidig gjemme dem bort.

21.2 – 23.2: Følgende dager (21. og 22. februar) ble Haugbergskogene gjennomtrålet av mange skiløpere for å finne alle containerne og fallskjermer. Skistavene ble ikke brukt i Iøypene til og fra skogen, da altfor mange trinsespor kunne vekke oppsikt. Det ble funnet 15 à 20 containere (og skjermer), og det var antagelig natt til 23.2 at Trygve Bakkeland og Hartvig Hogstad kjørte dem frem med hester og sleder (vedbrigger) forbi Berg—gårdene til Lerskallskogen. Samme natt (eller muligens var det natten etter) kjørte Odd Gallis et hestelass fra Lauvås i Haugbergskogen og forbi Kolkinn—gårdene til Lerskall. — Containerne og skjermene ble her gravet ned i den dype snøen og det ble hugget noen trær i nærheten, slik at granbaret dannet et naturlig dekke over våpenlageret.

Imidlertid hadde det også falt ned en container med skjerm like ved veien til gården Storemyr på Hotvedt, langt sønnenfor de andre, og den var blitt sett av flere forbi— passerende, bl.a. av elevene ved Andebu arbeidsskole (møbelsnekrere), som var ute på skitur sammen med sin lærer Jarle Sætrumsmoen. Han ba dem innstendig om å holde tett, og det gjorde de da også. Kolbjørn Hotvedt, Kristian Hotvedt og Jørgen Skjelland fikk natten etter gravet ned container og skjerm i snøen, og følgende nett ble containeren åpnet. Den inneholdt en radiosender og annet utstyr, og dette bar Kristian og Jørgen til “Solhaug”, hvor det ble levert til folk fra Milorg i Tønsberg. Men så kom det meldinger til Milorg—ledelsen om at NS—1ensmennen i Andebu skulle ha mistanke om at noe “illegalt” hadde foregått i Andebu, og situasjonen var nå igjen meget alvorlig. Det sies at overlege Paus (eieren av gården Storemyr) telefonerte angående dette til politimester Samuelsen, som han kjente godt, og “han skal da ha sagt: “Det der blir det ikke noe av!”. — Det gikk gå flere uker, det var ingen reaksjon å spore fra tyskernes side, men 3. påskedag (3. april 1945) foretok de en større razzia, bl.a. på gårdene omkring Stålerødvannet. Det er mulig at denne razziaen hadde noe med våpenslippet å gjøre. Heldigvis ble det ikke funnet noe av betydning.

Etter feilsslippet lå det spredt containere i snøen over et stort område. (Illustrasjonsfoto fra digitalarkivet)
Arbeid med å grave frem slippcontainere. (Illustrasjonsfoto fra digitalarkivet)

Det var mange som var med på å få berget alt dette krigs— materiellet. Foruten alle de som er nevnt ovenfor, deltok Johan Christiansen, Hjalmar Andersen, Håkon Pettersen, Johan Aadne, Olav K. Berg, Åsmund Tolsrød, Reinhardt Johansen, Gunnar Framnæs, Oddmund Kjærås, Arne Skjelland og Harald Skjelland. Aksjonen ble ledet av områdesjefen, Trygve Bakkeland, i samarbeide med avsnittssjefen i Tønsberg, Axel Thv. Marthinsen.

Som det kommer frem av Bakkelands artikkel i Andebu—boken, ble våpenlageret I Lerskallskogen snart flyttet. En del våpen ble fordelt blant Milorg-folkene i området og en del våpen og sprengstoff ble fraktet til noen berghuler i naboskogene. “Resten ble så kjørt til Skatvedt”, skriver han. Denne transporten må ha foregått en god tid etter lagringen i Lerskallskogen; Bache—Wiig nevner nemlig i sin beretning at han kjørte med vogn, mens det var fint sledeføre da slippet ble berget.

Milorg i Andebu var nå godt utstyrt. Vår tropp i vestre Andebu, 153/2, tropp nr. 23, hadde foruten sprengstoff av forskjellige slag, følgende våpen:

2 stk. Bren—gun med 2000 skudd

4 stk Sten—gun med 1200 skudd

4 stk Lee-Enfie1d-rif1er med 1000 skudd

18 stk U.S. carabiner med 4750 skudd

Dette ble mange detaljer som du sikkert kjenner godt fra før og mere til. Jeg har likevel villet notere ned disse erindringer, slik at våre etterkommere kan få kjennskap til denne meget spesielle og dramatiske begivenhet fra krigens dager. — Det er kanskje ikke riktig å ta med så mange navn, noen kan vare uteglemt, og andre Milorg—folk var jo med på farlige oppdrag ved andre anledninger uten at de er blitt nevnt. Jeg håper derfor at også du, Hjalmar, skriver en beretning om de oppdrag som du var med på.

Når historien om Milorg Vestfold nå skal skrives, VII særlig Trygve Bakkelands artikkel i Bygdeboken være utmerket å hente stoff fra når det gjelder det som hendte på dette felt i Andebu.

Vennlig hilsen

Rapport skrevet av Odd Gallis. Utlånt av Gunnar Gallis